Ochrana osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SOUVISLOSTI S PLNĚNÍM SMLUVNÍHO VZTAHU


 1. ÚČEL DOKUMENTU

  1.1. Účelem tohoto dokumentu je poskytnout obchodním partnerům informace o zpracování osobních údajů v rozsahu stanoveném v čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR" nebo „nařízení"), v souvislosti se smluvním vztahem se správcem. 


 2. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

  2.1. Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost FEROPLAST spol. s r.o., identifikační číslo 150 59 031, se sídlem Soukenická 136, 583 01 Chotěboř, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, sp. zn. C 962 (dále jen „správce").

  2.2. Kontaktní údaje správce: adresa pro doručování: Soukenická 136, 583 01 Chotěboř, adresa elektronické pošty feroplast@feroplast.cz, telefon +420 569 626 607.

  2.3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. 


 3. KATEGORIE ZPRACOVÁVANÝCH ÚDAJŮ

  3.1. V souvislosti s Vaším smluvním vztahem se správcem správce zpracovává tyto kategorie osobních údajů:

       - Fakturační údaje: obchodní firma, tj. jméno a příjmení, místo podnikání, IČ, DIČ
       - Kontaktní údaje: telefonní číslo, e-mail, korespondenční adresa
       - Číslo bankovního účtu
       - Kontaktní údaje fyzických osob jednajících za právnickou osobu


 4. PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  4.1. Zákonné důvody zpracování Vašich osobních údajů správcem jsou následující:

      4.1.1. pracování je nezbytné pro splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR .

      4.1.2. zpracování je nezbytné pro plnění zákonem stanovených povinností, např. v souvislosti s vedením účetnictví a archivací účetních dokladů obsahujících osobní údaje dodavatelů ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. 


 5. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  5.1. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smluvních povinností ze smlouvy uzavřené mezi Vámi a správcem.

  5.2. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení. 


 6. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  6.1. Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy. 


 7. KATEGORIE PŘÍJEMCů OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  7.1. Dalším příjemcem Vašich osobních údajů mohou být

      7.1.1. Orgány státní správy v rozsahu stanoveném právními předpisy.

      7.1.2. Osoby, které spolupracují se správcem a zajišťují pro správce zpracování osobních údajů

          - dodavatelé SW a subjekty zajišťující správu IT správce,
          - poskytovatelé právních a účetních služeb.

  7.2. Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.
   

 8. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

  8.1. Za podmínek uvedených v čl. 15 až 22 GDPR máte právo požádat správce o přístup k Vašim  osobním údajům zpracovávaným správcem, požádat o kopii těchto osobních údajů, požádat o opravu nepřesných osobních údajů, požádat o výmaz osobních údajů zpracovávaných správcem, pokud již nejsou potřebné pro poskytnutý účel, nebo pokud jsou správcem zpracovávány protiprávně, požádat o omezení zpracování svých osobních údajů v případech stanovených v čl. 18 GDPR.

  8.2. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

  8.3. Poskytnutí Vašich osobních údajů správci k plnění smlouvy je dobrovolné a nemáte povinnost tyto osobní údaje poskytnout. Bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit. Dokument ze dne: 18. 5. 2018

FEROPLAST spol. s r.o.

Sokolohradská 1676
583 01 Chotěboř
Česká republika